آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

1- قانون علت و معلولی : هر کاری که انجام می دهید یک پیامدی دارد.

2- قانون ذهن: شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن زیاد فکر می کنید.

3- قانون باور: اگر چیزی را عمیقاً باور داشته باشید برای شما مبدل به واقعیت می شود.

4- قانون انگیزه: هر آنچه که می بینید یا انجام می دهید از تمایلات درونی شما سرچشمه می گیرد.

5- قانون عادت: عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند پرورش دهید.

6-قانون تفکر مثبت: شیوه تفکر شما نشان دهنده ارزشها، اعتقادات و انتظارات شماست.

7-قانون مسئولیت: هر جا هستید و هر چه که هستید بخاطر آنست که خودتان این طور خواستید.

8-قانون تلاش: همه امیدها، رویاها، هدف ها و آرمانهای شما در گرو سختکوشی شماست.

9-قانون حد توانایی: هیچوقت برای انجام همه کارها وقت کافی ندارید ولی همیشه برای انجام بهترین کار وقت کافی است.

10-قانون تعمیم: مصمم بودن از ویژگیهای اساسی و بارز افراد موفق است.موضوعات
پيوندها
RSS Feed