آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

To realize The value of a
sister,
Ask someone Who doesn't have one

ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آن را
ندارد

To realize The value of ten years, Ask a newly Divorcedcouple

ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه
از هم جدا شده­اند
To realize The value of four years, Ask a graduate

ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیل
دانشگاه بپرس

To realize The value of one year, Ask a studentwho Has failed a
final exam

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در
امتحان نهائی مردود شده است

To realize The value of one month, Ask a motherwho has given
birth to a prematurebaby

ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس
به دنیا آورده است

To realize The value of one week, Ask an editor of a
weeklynewspaper

ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی
بپرس

To realize The value of one hour, Ask the lovers who are waiting
tomeet

ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در
انتظار زمان قرار ملاقات هستند

To realize The value of one minute, Ask a person who has missedthe train, bus or plane

ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار،
اتوبوس یا هواپیما نرسیده است

To realize The value of one-second, Ask a personwho has survived
an accident

ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه
ای جان سالم به در برده است

To realize The value of one millisecond Ask the person whohas won a silver medal in theOlympics

ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در
مسابقات المپیک، مدال نقره برده است

Time waits for no one

Treasure every momentyou have

You will treasure it even more when you can share it with
someonespecial

زمان برای هیچکس صبر نمیکند

قدر هر لحظه خود را بدانید

قدر آن را بیشتر خواهید دانست اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید

To realize the value of a friend, Lose one

برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست
بده

Forward this letter to friends, to whom you wishgood luck

این نوشته را به دوستان خود یا هر کسی که
برایش آرزوی خوشبختی دارید، ارسال کنید

Peace, love and prosperity to all

صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگان بادموضوعات
پيوندها
RSS Feed