آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

معلم یک مدرسه به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنهابازی کند . او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن بهتعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید ، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستانبیاورند.

فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به مدرسه آمدند. درکیسه‌ی بعضی ها ۲ بعضی
ها ۳ ، و بعضی ها ۵ سیب زمینی بود.

معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند.

روزها بههمین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده. به علاوه ، آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شدهبودند.

پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.

معلم از بچه ها پرسید : از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل میکردید چه احساسی داشتید؟

بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو وسنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.

آنگاه معلم منظور اصلی خودرا از این بازی ، این چنین توضیح داد: این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدمهایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می‌کندو شما آن را همهجا همراه خود حمل می‌کنید. حالا که شما بوی بد سیب زمینی‌ها را فقط برای یک هفتهنتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خودتحمل کنید؟ 

منبع: وبلاگ موفقیت برای
شماموضوعات
پيوندها
RSS Feed