آب و هواشناسی Climatology
آب و هواشناسی- اقلیم ایران - تغییر اقلیم - اوزون - مطالب جالب و مفید - سخن بزرگان

 

در سال 1972 اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV ، MSS و TM در چهار و هفت باند توسط ایالات متحده آمریکا در مدار زمین قرار گرفته وتصاویر حاصله در اختیار هزاران محقق قرار داده شد. از این مرحله که تصویربرداری ازحالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، دریچه ای جدید برای پردازش تصاویر و نهایتاًتعبیر و تفسیر آنها به روی بشر گشوده شد.

شوروی سابق که در بهره برداری از ماهواره های تصویربرداری بصورت آنالوگ سابقه دیرینه‌ای داشت باپرتاب سری ماهواره‌های کاسموس در پی تصویربرداری بصورت رقومی برآمد و بدین ترتیب بطور اعجاب انگیزی صحنه رقابت برای سایر ملل فراهم شد.

 

 


در سال 1972 اولین سری ماهواره های لندست با دوربین و سنجنده های RBV ، MSS و TM در چهار و هفت باند توسط ایالات متحده آمریکا در مدار زمین قرار گرفته وتصاویر حاصله در اختیار هزاران محقق قرار داده شد. از این مرحله که تصویربرداری ازحالت آنالوگ خارج و بصورت رقومی درآمد، دریچه ای جدید برای پردازش تصاویر و نهایتاًتعبیر و تفسیر آنها به روی بشر گشوده شد.

شوروی سابق که در بهره برداری از ماهواره های تصویربرداری بصورت آنالوگ سابقه دیرینه‌ای داشت باپرتاب سری ماهواره‌های کاسموس در پی تصویربرداری بصورت رقومی برآمد و بدین ترتیب بطور اعجاب انگیزی صحنه رقابت برای سایر ملل فراهم شد.

  فرانسه در سال 1986اولین سری ماهواره های spot را با قدرت تفکیک 10 و 20 متر (درسه باند) و هندوستان سری ماهواره های IRS را در سال 1988، ژاپن سری ماهواره های MOS را در سال 1990،آژانس فضایی اروپا سری ماهواره های ERS را در سال 1991 و کانادا سری ماهواره های Radar-Sat را در سال 1995 در مدار زمین قرار دادند.
  
اکنون بسیاری از کشورهای جهان با درک اهمیت دستیابی به تکنولوژی های فضایی جهت بهره برداری‌های صلح آمیز ازمنابع زمین و حفظ امنیت ملی خود به طرق گوناگون اقدام نموده و به موفقیت های مهمی نیز دست یافته اند که از این میان می توان کره شمالی با پرتاب ماهواره KOM-SAT درسال 1998، مشارکت برزیل و چین جهت پرتاب ماهواره CBERS در سال 1996و مشارکت کشورهایمختلف در طراحی، ساخت و پرتاب انواع ماهواره را نام برد.
  
حاصل پرتاب اینماهواره ها، تهیه میلیونها تصویر از زمین بوده است که در اختیار هزاران محقق ومؤسسه تحقیقاتی قرار گرفته و با پردازش و تعبیر و تفسیر آنها، اهمیت و کاربردهایعلوم و تکنولوژی فضایی آشکارشده است. این علوم قادر به پیش بینی بروز حوادثغیرمترقبه و هشدارهای لازم، آشکارسازی فعالیت های مخاطره آمیز زیست‌محیطی و کاهشاثرات ناشی از آنها، مدیریت فرسایش ساحلی، پیش بینی فصلی و سالانه آب و هوا و بررسیاثر آنها بر کشاورزی، خشکسالی و پیشروی کویر، برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعینظیر معادن، جنگل، مراتع، ماهیگیری، وحوش و حوادث مخاطره آمیز، مدیریت آب آشامیدنی،آشکارسازی آلودگی آب و جلوگیری از امراض، تهیه انواع نقشه های موضوعی و کارتوگرافیدر مقیاس های گوناگون می باشند.
  
سنجش از دورچیست؟
  
بطورکلی Remote Sensing یا سنجش از دور را میتوان تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین بااستفاده از تجهیزات هوانوردی مثل هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مثل ماهوارهنامید. به عبارت دیگر سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد هر موضوعتحت بررسی به وسیله ابزاری است که در تماس فیزیکی با آن نباشد. مزیت برتر اطلاعاتماهواره ای نسبت به سایر منابع اطلاعاتی، پوشش تکراری آنها از نواحی معین با فاصلهزمانی مشخص است. در سنجش از دور، انتقال اطلاعات با استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی(EMR) انجام می گیرد.
  
تصویر فوق بطور شماتیک فرآیند کلی و عناصرمؤثر در سنجش از دور الکترومغناطیسی منابع زمین را نشان می دهد. دو فرآیند مبنایی،شامل اخذ داده و تجزیه و تحلیل آنهاست.
   A -
منبع انرژی
   B -
انتشارانرژی از میان جو
   C -
فعل و انفعالات انرژی بر اثر برخورد با عوارض سطحیزمین
   D -
سنجنده های هوایی و یا فضایی
   E -
انتقال اطلاعات کسبشده
   F -
دریافت اطلاعات اولیه و تولید داده بصورت رقومی و یا تصویری
   G -
فرآیند تجزیه و تحلیل داده، شامل بررسی و تعبیر و تفسیر داده ها با بکارگیریوسایل مختلف دیداری و کامپیوتری به منظور آنالیز داده های حاصل از سنجنده.
  
تجزیه و تحلیل کننده (user) با کمک داده هایی که توسط سنجنده جمع آوری شده اطلاعاتمربوط به نوع، میزان، موقعیت و شرایط منابع مختلف زمین را استخراج می نماید، سپساین اطلاعات( بصورت نقشه ها، جداول چاپی یا فایل‌های کامپیوتری) با لایه های دیگراطلاعات در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ادغام و برای مصرف کاربران آمادهمی‌شود.

طیف الکترومغناطیس:
  
تابش الکترومغناطیسی(Electro-Magnetic Radiation) بعلتاتمها و مولکولهای موجود در مواد می باشد. اتمها حاوی هسته‌هایی با بار مثبت بودهکه توسط الکترون‌های اربیتالی در برگرفته شده اند که دارای تراز مجزای انرژیمیباشند. انتقال الکترونها از ترازی به تراز دیگر باعث تابش اشعه هایی با طولموجهای مجزا می شود. در نتیجه طیفی بنام طیف الکترومغناطیسی ایجاد میشود. این طیف(EMR) که از یک شیء بازتاب می‌یابد، منبع معمول داده های سنجش از دوراست.

عوامل مؤثر در تشکیل تصاویر:
  
هنگامیکه انرژی تابشی در سطح زمین به هر جسمبرخورد می کند، انرژی به سه شکل اصلی توسط آن ماده منعکس، منتقل یا جذبمی‌شود.

فعل و انفعال انرژی در اتمسفر و سطح زمین:
  
نور خورشید هنگام عبور از اتمسفرتوسط مولکول‌ها و ذرات معلق اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته، منعکس، پخش یا جذبمی‌شود. این روش تغییر و تحلیل در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ‌ها می‌شود. بهعنوان مثال رنگ آبی آسمان در طول روز به علت انتشار طیف آبی در اتمسفر است.
  
علت رنگ آبی آسمان در روز انتشار طیف آبی در اتمسفر است(تمام طول موج‌های کوتاهترپس از طی مسافتی منتشر می‌شوند و فقط طول موج‌های بلندتر به سطح زمینمی‌رسند)
  
تمام مواد از اتم‌ها و مولکول‌هایی با ترکیب مشخص تشکیل شده‌اند. بنابراین هر ماده تشعشعات الکترومغناطیس را به یک شکل واحد و تحت یک طول موج مشخصکه مرتبط با تراز انرژی درونی آن می‌باشد، جذب، بازتاب یا منتشر می‌کند که خصوصیاتواحد مواد یا خصوصیات طیفی نامیده می‌شود. به عنوان مثال دلیل اینکه برگ برخیازگیاهان سبز‌ به نظر می‌رسد این است که کلروفیل، طیف آبی و قرمز را جذب و طیف سبزرا منعکس می‌کند. علت رنگ سبز پوشش گیاهی، بیشترین انعکاس طیف سبزاست.

پلاتفورم‌ها(Platforms):
  
حامل یا ناقل سنجنده های دورسنجی، پلاتفورم یا سکونامیده می‌شود. انواع تیپیک آن‌ها ماهواره‌ها وهواپیماها هستند ولی وسایل دیگرینظیر هواپیماهایی با کنترل رادیویی و بالون‌ها نیز برای سنجش ازدور با ارتفاع کممورد استفاده قرارمی‌گیرند. به طور کلی فاکتور کلیدی برای انتخاب یک پلاتفورم،بلندی می‌باشد زیرا تعیین وضوح زمین در آن صورت می‌گیرد و آن نیز بستگی به میداندید لحظه‌ای(IFOV) سنجنده روی سکو دارد.
  
سنجنده‌ها(Sensors):
  
اندازهگیری و ثبت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جو و سطح زمین از فاصله دور به وسیله ابزارهایویژه ای بنام سنجنده(Sensor) انجام می گیرد که بر روی سکوهای مختلف مانندماهواره‌ها وهواپیماها نصب می‌شود.

سنجنده‌ها به دو گروه غیرفعال و فعال تقسیم می‌شوند:
   A -
سنجنده های غیرفعال: قابلیت تشخیص تشعشعات الکترومغناطیس منعکس شده از منابع طبیعی زمین را دارامی‌باشند.
   B -
سنجنده های فعال: پاسخ‌های منعکس شده از پدیده‌هایی که توسطمنابع انرژی مصنوعی مثل رادار، مورد تابش قرارگرفته اند را دریافتمی‌کنند.

لندست2:

پذیرش: 9 آوریل 1975 تا 7 فوریه 1982

تاریخماموریت: 22 ژانویه 1975 تا 1982

تاریخراهاندازیمجدد: 6/5/1980

زمانخارجشدنازسرویس 25 فوریه 1982

منبعزمینی: زمین/ خورشید- همزمان

 

لندست 5:

پذیرش: 6 آوریل 1984 تااکتبر 1999

تاریخماموریت: 1 مارس 1984

منبعزمینی / خورشید - همزمان / عملیاتی

طراحیآنبرایجلوگیریازاشکالاتلندست4 اصلاحشد.

تابستان 1985: گیرندهباند S درکسباطلاعاتتبدیلیدرمناطقخارجازایالاتمتحدهازکارافتاد.

دسامبر 1985: کسباطلاعاتمحدودبهمناطقدرخواستیجهتپوشششد.

ردیاب 5 اسکنرچندطیفیباند 4 درژوئن 1994 ازکارافتاد. باند 4 اسکنرچندطیفیبهعلتجریانبالادراگوست 1995 ازردهخارجشد.

 

 

ASTER(پرتوسنجحرارتیتابشیوبازتابشیفضابردپیشرفته):

dvanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiomete

 

     ASTER یکدوربین دیجیتالی بزرگ است که در سال 1999 در مدار زمین قرار گرفت و توسط ماهواره ایبنام Terra که به اندازه یک اتوبوس کوچک است حمل می‌شود. فاصله آن از زمین 705کیلومتر، گردش آن بصورت قطبی- قطبی است و از ساعت 10:30 به وقت محلی و تقریباً هر 100 دقیقه از عرض استوا عبور می‌کند. این دوربین توانایی گرفتن 600 عکس با قدرتتفکیک بالا در یک روز را دارد. هر عکس، منطقه‌ای به وسعت 60×60 کیلومتر را پوششمی‌دهد که اندازه هر پیکسل آن برای باندهای 3-1، 15 متر است. تفاوت عمده این دوربینبا دوربینهای عکاسی این است که اولا برای هر رنگ(یا دقیقتر، هر محدوده طول موج یاباند) یک تصویر مجزا ایجاد می‌شود، چرا که دارای 14 باند بوده و 14 تصویر مختلفمی‌تواند ایجاد کند. ثانیا Aster دارای سه لنز است که بنام تلسکوپ نیز نامیدهمی‌شود(VNIR، SWIR، TIR) و هر کدام از آنها برای یک بخش متفاوت طیفی در نظر گرفتهشده‌اند.
  
یکی از ویژگیهای بارز تصاویر Aster قدرت تفکیک بالای آن در مقایسهبا لندست است که از آن در مدیریت گردشگاهها و پارکهای جنگلی برای تعیین تغییر وضعیتآنها استفاده می‌شود. در تصاویر Aster پوشش گیاهی زنده به رنگ قرمز که قرمز روشن یاتیره نشانگر میزان سلامت گیاهان است، پدیده های ساخته دست انسان مثل ساختمان‌هامتمایل به آبی روشن یا خاکستری، خاک به رنگ‌های متنوع که روشنی آن بستگی به موادتشکیل دهنده آن دارد و آب به رنگ بسیار تیره دیده می‌شود.

ماهوارهاسپات(SPOT):
  
ماهواره اسپات توسط سازمان GNES کشور فرانسه و باهمکاری کشورهای سوئد و بلژیک ساخته و در تاریخ 22 فوریه 1986 به فضا پرتاب شده است. این ماهواره در ارتفاع 832 کیلومتری از سطح زمین و در مداری دایره ای شکل و شبهقطبی در حال دوران به دور زمین بوده و هر 101 دقیقه یکبار پیرامون زمین را طی میکند.
  
بر این مبنا تعداد دوران ماهواره اسپات در هر شبانه روز 14 بار بوده ومی تواند با 364 دوران در 26 روز از کل سطح زمین تصویربرداری نماید.
  
سنجندههای تعبیه شده در این ماهواره HRV یا High Resolution visible نام دارد که به HRV-1 و HRV-2 معروفند و از نظر مشخصات کلی و عملکرد شبیه به هم هستند.
  
مهمترینویژگی ماهواره اسپات ‌توانایی تصویربرداری از زوایای مختلف و امکان تهیه تصویراستریوسکوپیک(Stereoscopic Image) است که با مطالعه و استفاده از این تصاویر و باروش برجسته بینی توانایی های جدیدی در زمینه مطالعات در رشته‌های مختلف منابع زمینیو تهیه نقشه امکان پذیر می باشد.

اسپات1:

پذیرش: 17 می 1986 تا 10ژوئن 1990 و 8 آوریل 1993 تاکنون

تاریخماموریت: 22 فوریه 1986

منابعزمینی- زمین/ خورشید- همزمان/ عملیاتی

اسپاتاز PFM پلتفرمچندمنظوره(Plateforme Multimission) استفادهمیکند.

ماهوارهدرتاریخ 20 مارس 1992 مجدداًآغازبهکارکرد.

تکرارچرخش: 26 روز(هر 5 روزباتوانایینقطهگذاری)

 

ماهواره IRS:

نخستینماهوارهمنابعزمینیکشورهندوستانبنام IRS-1A در 17 مارس 1988 توسطیکراکتروسیازشهربایکونور(Baikanur) جمهوریقزاقستانبهفضاپرتابشد.

ازاهدافکاربردیماهوارهمذکوربررسیومدیریتمنابعزمینیازقبیلکشاورزی،زمین‌شناسیوهیدرولوژیمیباشد. ماهوارهIRSدارایسنجندههایتصویریبنامLiSS-I ،LiSSII ،LiSSIIIوPanمیباشد.

 

IRS P4 OCEANSAT: اینماهوارهتوسط ISRO ازمرکز SHAR در Sriharikota بهفضاپرتابشد. اینماهوارهاولینماهواهایبودکهبرایکاربردهایاقیانوس‌شناسیساختهشد.

وزن:1050کیلوگرم،مدار: قطبیهمزمانباخورشید،ارتفاع: 720 کیلومترازسطحزمین،سنجندهها: OCM(نمایشگررنگیاقیانوس) و MSMR(پرتوسنجمیکروویوبااسکنرچندفرکانسی).

کاربردهاینمایشگررنگیاقیانوس ( Ocean Colour Monitor ): جمعآوریاطلاعاتدررابطهبا 1) تجمعکلروفیل 2) تعیینونشاندادنتودههایفیتوپلانگتونی 3) ذراتمعلقدراتمسفر 4) رسوباتمعلقدرآب.

کاربردهایپرتوسنجمیکروویوباروبشگرچندفرکانسی(MSMR): جمعآوریاطلاعاتدررابطهبا 1) دمایسطحیدریا 2) سرعتباد 3) محتوایآبابرهاومحتوایبخارآباتمسفربالایاقیانوس.

 

PLSV-C5:

اینماهوارههشتمینماهوارهسریPLSVمی‌باشدکهاولینآندرسال 1993 بهفضاپرتابشد. ظرفیتاینماهوارهبهمقدارزیادیتاحد 600 کیلوگرمافزایشپیداکرد. اینماهوارهتوسطISROبهفضاپرتابشد. زماناولینپرتاب: 1993،وزن: 1360 کیلوگرم،ارتفاعازسطحزمین: 817 کیلومتر،مدار: قطبیهمزمانباخورشید(SSO).

 

ماهوارهMOS:

   MOS-1:

ماهوارهمشاهداتدریاییاست.

پذیرش: 4 می1988 تا 27 آگوست 1993

تاریخماموریت: 18 فوریه 1987

منابعزمینی – اقیانوس/ خورشید- همزمان

تاریخآخرینارسال 28 ژوئن 1989

تکرارچرخه: 17روز

   MOS-IB:

پذیرش: 3 جولای 1991 تا 5 سپتامبر 1993

تاریخماموریت: 7 فوریه 1990

منابعزمینی/ خورشید- همزمان

ظرفیتMOS-IBمشابهMOS-1است.

 

ماهواره IKONOS:

ماهوارهایکونوسدردومسپتامبر 1999 بهفضاپرتابشدواطلاعاتتجاریرادراوایلسال 2000 بهزمینمخابرهکرد. ماهوارهایکونوساولینماهوارهازنسلجدیدماهوارههایباقدرتتفکیکبالامیباشد. دادههایایکونوسدر 4 کانال (داده‌هایچندطیفی(MS) باقدرتتفکیک 4 متر) ویککانالpanchoroaticباقدرتتفکیک 1 مترثبتمیشودواینبدینمعنیاستکهایکونوساولینماهوارهتجاریاستکهعکسهایماهوارهایراباقدرتتفکیکبالادرهرنقطهازسطحزمینمخابرهمی‌کند.

 

قدرتتفکیکپرتوسنجی: دادههایایکونوسدر 11 بیت(bit) درهرپیکسل(2048 باتنخاکستری) جمعآوریمی‌شودواینبدینمعنیاستکهمشخصاتبیشتریدرارزشدرجهخاکستریوجوددارد.

 

ماهوارهایکونوسدارایابزارهایمشاهدهدرمسیرهایمتقاطعوموازیاستکهدرجمعآوریدادههایمتغیرآنراتوانمندساختهاست. امکاناتبازدیدمجددآنبرایقدرتتفکیک 1 متر 3 روزوبرایقدرتتفکیک 5/1 متر 2 روزاست.

مزایایاستفادهازماهوارهایکونوس:

عکس‌هایتهیهشدهتوسطماهوارهایکونوسجزئیاتمختلفوفراوانیراازپدیدههایسطحزمینفراهممیکنندکهاینخصوصیتنسبتبهماهوارهایتجاریکنونییکبرتریاست. بعضیازاینمزایابهشرحزیرمیباشد:

   1) بالاترینقدرتتفکیکمکانیتوسطعکسهایاینماهوارهتجاریقابلدسترسیاست.

   2) دارایبالاترینمحدودهحرکتیبادادههای 11 بیت(bit) است.

   3) دارایمحتویطیفیبودهکهعکسهایغنیازاطلاعاتمربوطبهعارضههایزمینرافراهممیآورد.

   4) دارایکیفیتبالایعکس‌هامی‌باشد.

   5) جمعآوریعکس‌هایقابلتغییر،جهتبدستآوردندادههایموثربراییکمنطقهمشخص(منطقههدف).

   6) بازدیدمجددکهنیازمصرفکنندگانرادرروزآمدبودناطلاعاتبرطرفمیسازد.

کاربردها:

بیشترینکاربردهایعکس‌هایماهواره‌ایایکونوسدرزمینههایزیرمیباشد:

مدیریتاکتشاف،مدیریتمنابعطبیعی،کشاورزیوجنگلداری،رسانههایخبری،آژانس‌هایمعاملاتملکی،آژانس‌هایهوایی،شرکت‌هایتجاریوتبلیغاتیووزارتدفاع.

 

ماهواره QuickBird:

اینماهوارهدارایوسیعترینپهنهباندمیباشدواینامکانرابوجودمیآوردکهتصاویریبابالاترینقدرتتفکیکگرفتهشودوجهتمقاصدصنعتیمورداستفادهقرارگیرد.

 

ماهوارههایدارایسیستمراداری:

سیستم‌هایرادار:

کلمهرادارازعبارت "Radio Detection & Ranging" گرفتهشدهواولینباربطورآزمایشیدرسال‌های 1925 و 1926 درکشورهایانگلستانوایالاتمتحدهآمریکاازاینسیستماستفادهشد. سپستا 1960 دراهدافنظامیبکارگرفتهشد،پسازآنبهمنظورمطالعاتزمینیدرهواپیماتعبیهگردید. درحالحاضرنیزبهعنوانیکسنجندهفعالدرسکوهایفضاییمورداستفادهقرارگرفتهاست.

ازسریماهوارههاییکهدرآنازسیستمراداریاستفادهشدهاستمیتوانماهوارههای Radarsat(آژانسفضاییکانادا 1995)،SeaSat(آمریکا 1987)،فضاپیمایشاتل Shuttle(آمریکا 1986و 1984)،ERS(سازمانفضاییاروپا 1990) و Jers(ژاپن 1993) رانامبرد.

اطلاعاتراداریدرمنابعزیرزمینیعمدتاًدرزمینههایمختلفزمین‌شناسی،خاک‌شناسی،اقیانوس‌شناسی،شیلات،کشاورزیونهایتاً‌کارتوگرافیدارایکاربردهایویژهمیباشد.

 

رادارست 1:

پذیرش: نوامبر 19995 تاکنون

تاریخماموریت: 4 نوامبر 1995

کاربردهایویژه/ همزمانخورشید/ پیشنهاد

تکرارچرخش: 24 روز

 

تصویر RADARSEASAT ازناحیه Novorossijsk.

سازمانملیهوانوردیوفضا(NASA)

پذیرش: 9 جولای 1978 تا 9 اکتبر 1978

تاریخماموریت: 26 جون 1978 تا 10 اکتبر1978

14 مدارزمینیهرروزدرارتفاع 800 کیلومتریکاملشدند.

گردشکوتاهتودهایدرسیستمالکتریکیماهوارهدر 10 اکتبر 1978 پایانیافت.

 

ماهوارهMAGSAT:

اینماهوارهدر 30 اکتبر 1979 توسط NASA باسفینه Scout G ازسایت Vandenberg بهفضاپرتابشد.

کاربردها:

   1) اندازهگیریمیدانمغناطیسینزدیکزمین

   2) اندازهگیریآنومالی‌هایپوستهای

   3) ابزاریمناسببرایزمین‌شناسانساختمانیبرایمطالعهتشکیلسنگ‌هادرسطحزمین

   4) مطالعهنوساناتمغناطیسیدرپوستهزمین.

 

ماهواره ERS-1:

ماهواره ERS-1 در 16 جولای 1991 توسطموشکآریانازمرکزفضاییگویانفرانسهبهمنظوربررسیوضعیتدریاها،پیشبینیهوا،بررسییخ‌هایشناوردردریاهاونظارتبرروندحرکتآنهاوهمچنینبررسیمنابعطبیعیودرمجموعبرایبررسیمسائلزیستمحیطیبهفضاپرتابشد.

اینماهوارهدارایدوسیستمسنجندهبنام‌های AMI و SAR می‌باشد. ازویژگی‌هایسنجنده SAR تهیهنقشههایتوپوگرافیازنواحیدارایپوششدائمیابرمی‌باشدوازویژگی‌هایدیگرآنمی‌توانبهمطالعهحرکاتصفحاتپوستهزمین،اندازهگیریمقدارنزولاتجویوشدتآناشارهنمود.

   ERS-1 COMSS:

پذیرش: 8 آگوست 1991 تا 20 نوامبر 1999

تاریخماموریت: 17 جولای 1991 تا 10 مارس 2000

عملیاتبعلتازکارافتادنسیستمکنترلوضعیتفضاپیمابهپایانرسید.

منبعزمینی- اقیانوس/ خورشید-همزمان/ عملیاتی

ماهوارهپلاتفورمیمشابهبااسپاترااستفادهمیکند.

اوایلاگوست 1992،PRARE ازکارافتاد.

ژانویه 1993،کانال 7/3 میکرونی ATSR ازکارافتاد.

از 3 ژوئن 1996 ظرفیتبارکاهشپیداکرد.

تکرارچرخه:

چرخه 3 روزهازتاریخ 17/7/1991 تا 1/4/1992

چرخه 35روزهازتاریخ 2/4/1992 تا 22/1/1993

چرخه 3 روزهازتاریخ 23/1/1993 تا 9/4/1994

چرخه 168روزهازتاریخ 10/4/1994 تا 20/3/1995

چرخه 35روزهازتاریخ 21/3/1995 تاکنون

 

ERS-2:

پذیرش: 9 جولای 1999 تاکنون

تاریخماموریت: 20 آوریل 1995

منبعزمینی- زمین/ خورشید- همزمان/ پیشنهادشده

 

ماهواره JERS-1:

در 11 فوریه 1992 ماهوارهمنابعزمینی Jers-1 ازمرکزفضاییتانگاشیماواقعدرژاپنبهفضاپرتابشد. اینماهوارهدارایدوسنجندهاپتیکی(نوری) OPS ویکسنجندهراداری SAR میباشدوبرایبررسیپوششگیاهی،بررسیمناطقساحلی،آبها،تعبیروتفسیراطلاعاتتوپوگرافیوبررسیعوارضزمین‌شناسیکاربرددارد.

   JERS-1 FUYO-1(ماهوارهمنبعزمینیژاپن):

پذیرش: 24 آگوست 1992 تا 31 دسامبر 1996

تاریخماموریت: 11 فوریه 1992 تا 12 اکتبر 1998

منابعزمینی – زمین/ خورشید- همزمان/ عملیاتی

تکرارچرخه: 44 روز

مشکلدرگیرنده SAR بعدازپرتابایجادشد.

گیرنده SAR بالاخرهدر 8 آوریل 1992 مستقرشد.

اولینتصویر SAR در 21 آوریل 1992 دریافتشد.

ژانویه 1991: وسیلهخنککنندهازکارافتادوانتقالمداومدادههاقطعشد.

 

 

ماهواره NOAA(سازمانملیجوواقیانوس):

   NOAA-1,ITOS-A

پذیرش: N/A

تاریخماموریت: 11 دسامبر 1970 تا 19 آگوست 1971

هواشناسی/ خورشید- همزمان/ عملیاتی

NOAA-1پسازITOS-1طراحیشد.

 

NOAA-2,ITOS-D:

پذیرش: N/A

تاریخماموریت: 15 اکتبر 1972 تا 30 ژانویه 1975

هواشناسی/ خورشید- همزمان/ عملیاتی

دومینشکلماهواره ITOS

آخریندادههایموجوددر 19مارس 1974

ITOS-H NOAA-5:

پذیرش: جولای 1977 تاآگوست 1978

تاریخماموریت: 29 جولای 1976 تا 16 جولای 1979

هواشناسی/ خورشید- همزمان/ عملیاتی

تا 1 مارس 1978 فعالیتداشته.

در 24 فوریه 1978، 1 SR ازکارافتاد.

SRدیگردر 16 مارس 1978 ازکارافتاد.

 

 

NOAA-B:

پذیرش: N/A

تاریخماموریت: 29 می 1980

درمدارمناسبخودقرارنگرفت.

 

 

NOAA-10 G:

پذیرش: سپتامبر 1986 تااکتبر 1992،اکتبر 1993 تانوامبر 1993

تاریخماموریت: 17 سپتامبر 1986 تاآگوست 2001

هواشناسی/ نزدیک- قطبی

 

 

 

NOAA-14 J:

پذیرش: مارس 1995 تامارس 2001(وتاکنوندرصورتنیاز)

تاریخماموریت: 30 دسامبر 1994 تاکنون

هواشناسی/ نزدیک- قطبی

شروعپذیرش 20 مارس 1995، 25 جولای 2001 ازکارافتادن AVHRR

در 8 فوریه 1995،SARP ازکارافتاد

در 9 اکتبر 2001،فرستندهمتناوببافرکانس 1707 مگاهرتزشروعبهکارکرد.

در 18 اکتبر 2001،مشکلسیستمهماهنگیشروعشد.

ازآگوست 2002 تاکنونسیستم APT خاموشاست.

تصحیحروزانهساعتنصبشدهدرآناز 23 آوریل 2003 شروعبهکارکرد.

   NOAA-15 K:

پذیرش: 26 اکتبر 1998 تاکنون(درصورتنیاز)

تاریخماموریت: 13 می 1998 تاکنون

هواشناسی/ نزدیک- قطبی/ پژوهشی

از 10/9 جولای 2000،مشکلسیستمهماهنگیرویکیفیتتصاویرتاثیرگذاشت.

تصحیحروزانهساعتنصبشدهدرآناز 23 آوریل 2003 شروعبهکارکرد.

دریافتکانالA3 AVHRRبجایB3برایمدارهایکاهشیاز 1 می 2003 آغازشد.

 

 

 

 

NOAA-16 L:

پذیرش: آوریل 2001 تاکنون

تاریخماموریت: 21 سپتامبر 2000 تاکنون

در 13 نوامبر 2000،APT ازکارافتاد.

کاهشانتقالسیگنالباعثپایینآمدنکیفیتدادههای AVHRR بین 28 سپتامبرو 9 اکتبر 2001 شد.

در 9 اکتبر 2001،فرستندهمتناوببافرکانس 1698 مگاهرتزشروعبهکارکرد.

تصحیحروزانهساعتنصبشدهدرآناز 27 آوریل 2003 شروعبهکارکرد.

کانال B3 AHRR بجایکانال A3 برایمدارهایافزایشیاز 1 می 2003 شروعبهکارکرد.

 

پذیرش: نوامبر 2002 تاکنون(درصورتنیاز)

تاریخمامورت: 24 ژوئن 2002 تاکنون

کاهشانتقالسیگنالباعثپایینآمدنکیفیتدادههای AVHRR بین 28 سپتامبرو 9 اکتبر 2001 شد.

در 9 اکتبر 2001،فرستندهمتناوببافرکانس 1698 مگاهرتزشروعبهکارکرد.

 

 

NOAA, N , N:

پذیرش: N/A

هواشناسی/ نزدیکقطب/ پیشنهادشده

نسلبعدیماهوارههایNOAA

 

NOAA, O, P,Q:

پذیرش: N/A

هواشناسی/ نزدیکقطب/ پیشنهادشده

 موضوع مطلب : ماهواره / سنجنده / تصویربرداری / رقومی
موضوعات
پيوندها
RSS Feed